JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
objectName java.lang.String R jboss.management.local:j2eeType=J2EEServer,name=Local MBean Attribute.
deployedObjects [Ljava.lang.String; R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-aop.deployer,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-hibernate.deployer,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=bsh-deployer.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=ear-deployer.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=ejb-deployer.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=http-invoker.sar,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-ws4ee.sar,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=J2EEApplication,name=http-invoker.sar,jboss.management.local:J2EEApplication=http-invoker.sar,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=invoker.war,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=J2EEApplication,name=jboss-ws4ee.sar,jboss.management.local:J2EEApplication=jboss-ws4ee.sar,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jboss-ws4ee.war,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=J2EEApplication,name=jbossweb-tomcat50.sar,jboss.management.local:J2EEApplication=jbossweb-tomcat50.sar,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=ROOT.war,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossweb-tomcat50.sar,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=J2EEApplication,name=jbossmq-httpil.sar,jboss.management.local:J2EEApplication=jbossmq-httpil.sar,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbossmq-httpil.war,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossmq-httpil.sar,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=console-mgr.sar,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=uuid-key-generator.sar,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=cache-invalidation-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=client-deployer-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossjca-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=clearorbit-destination-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossmq-destinations-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossmq-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jvm-il-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=oracle-jdbc-state-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=oracle-jdbc2-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=uil2-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jmx-invoker-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=mail-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=monitoring-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=properties-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=schedule-manager-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=scheduler-service.xml,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=sqlexception-service.xml,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=jboss-local-jdbc.rar,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=jboss-xa-jdbc.rar,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=jms-ra.rar,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=mail-ra.rar,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jmx-console.war,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbossass.war,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jexinv4.war,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jexws4.war,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=shells.war,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=web-console.war,jboss.management.local:J2EEApplication=clearorbit.ear,J2EEServer=Local,j2eeType=EJBModule,name=connect.jar,jboss.management.local:J2EEApplication=clearorbit.ear,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=connect.war,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=J2EEApplication,name=clearorbit.ear,jboss.management.local:J2EEApplication=clearorbit.ear,J2EEServer=Local,j2eeType=EJBModule,name=connect.jar,jboss.management.local:J2EEApplication=clearorbit.ear,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=connect.war,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-service.xml,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=aa.war MBean Attribute.
State int R 8 MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
resources [Ljava.lang.String; R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JNDIResource,name=LocalJNDI,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JTAResource,name=TransactionManager,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JTAResource,name=ClientUserTransaction,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JavaMailResource,name=DefaultMail,jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JMSResource,name=LocalJMS MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost MBean Attribute.
serverVersion java.lang.String R 4.0.1sp1 (build: CVSTag=JBoss_4_0_1_SP1 date=200502160314) MBean Attribute.
StateString java.lang.String R Registered MBean Attribute.
serverVendor java.lang.String R JBoss (http://www.jboss.org/) MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
eventProvider boolean R False MBean Attribute.
Name java.lang.String R J2EEServer MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.

List of MBean operations:


void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 javax.management.ObjectName MBean Operation Parameter.

java.lang.String getresource()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.

void start()

MBean Operation.


void jbossInternalLifecycle()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 java.lang.String MBean Operation Parameter.

void destroy()

MBean Operation.


void create()

MBean Operation.


java.lang.String getdeployedObject()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.

java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 javax.management.ObjectName MBean Operation Parameter.

void stop()

MBean Operation.