JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
deploymentDescriptor java.lang.String R jboss.system:service=MainDeployer jboss.system:service=ServiceDeployer jboss.j2ee:service=EARDeployer jboss.ejb:service=EJBDeployer jboss.jca:service=RARDeployer jboss.jca:service=ConnectionFactoryDeployer jboss.web:service=WebServer jboss:service=Mail jboss.mq:service=DestinationManager jboss:service=Naming jboss:service=TransactionManager jboss:service=ClientUserTransaction jboss:service=CorbaORB JBoss System Threads System Threads 60000 10 1000 run resource:log4j.xml true 60 java.rmi.server.RMIClassLoaderSpi org.jboss.system.JBossRMIClassLoader ports-01 ../docs/examples/binding-manager/sample-bindings.xml org.jboss.services.binding.XMLServicesStoreFactory 8083 true ${jboss.bind.address} ${jboss.bind.address} false 1099 ${jboss.bind.address} 1098 ${jboss.bind.address} jboss.system:service=ThreadPool jboss.security:service=XMLLoginConfig login-config.xml org.jboss.security.plugins.JaasSecurityManager anonymous 1800 60 300 true jboss:service=XidFactory jboss:service=invoker,type=jrmp jboss:service=ClientUserTransaction UserTransactionSessionFactory org.jboss.tm.usertx.interfaces.UserTransactionSessionFactory org.jboss.proxy.ClientMethodInterceptor org.jboss.invocation.InvokerInterceptor jboss:service=invoker,type=jrmp jboss:service=invoker,type=jrmp jboss:service=ClientUserTransaction org.jboss.tm.usertx.interfaces.UserTransactionSession org.jboss.proxy.ClientMethodInterceptor org.jboss.invocation.InvokerInterceptor jboss:service=invoker,type=jrmp 4444 ${jboss.bind.address} jboss:service=TransactionManager jboss:service=TransactionManager 1 300 300 60000 ${jboss.bind.address} 4445 ${jboss.bind.address} 0 false jboss:service=TransactionManager jboss.system:service=MainDeployer org.jboss.deployment.DeploymentSorter org.jboss.deployment.scanner.DeploymentFilter 5000 deploy/ True MBean Attribute.
objectName java.lang.String R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-service.xml MBean Attribute.
EventTypes [Ljava.lang.String; R j2ee.object.created,j2ee.object.deleted MBean Attribute.
State int R 8 MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost MBean Attribute.
StateString java.lang.String R Registered MBean Attribute.
MBeans [Ljava.lang.String; R jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.management.local%3aj2eeType%3dJ2EEDomain%2cname%3dManager,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dAttributePersistenceService,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.system%3aservice%3dThreadPool,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.system%3aservice%3dLogging%2ctype%3dLog4jService,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.rmi%3atype%3dRMIClassLoader,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.system%3aservice%3dServiceBindingManager,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dWebService,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dNaming,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dJNDIView,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.security%3aservice%3dSecurityConfig,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.security%3aservice%3dXMLLoginConfig,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.security%3aservice%3dJaasSecurityManager,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dXidFactory,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dTransactionManager,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dClientUserTransaction,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dproxyFactory%2ctarget%3dClientUserTransactionFactory,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dproxyFactory%2ctarget%3dClientUserTransaction,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dinvoker%2ctype%3djrmp,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dinvoker%2ctype%3dlocal,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dinvoker%2ctype%3dpooled,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.jdbc%3aservice%3dmetadata,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jboss-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.deployment%3aflavor%3dURL%2ctype%3dDeploymentScanner MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
eventProvider boolean R True MBean Attribute.
server java.lang.String R unknown server name MBean Attribute.
Name java.lang.String R ServiceModule MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.

List of MBean operations:


void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 javax.management.ObjectName MBean Operation Parameter.

void start()

MBean Operation.


java.lang.String getEventType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.

void jbossInternalLifecycle()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 java.lang.String MBean Operation Parameter.

void destroy()

MBean Operation.


void create()

MBean Operation.


java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 javax.management.ObjectName MBean Operation Parameter.

void stop()

MBean Operation.


java.lang.String getMBean()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.