JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
deploymentDescriptor java.lang.String R Web Admin Console J2EEFolder org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper ScriptName J2EEFolder.bsh IsRootNode true ContextName /web-console 1 SystemFolder org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper ScriptName SystemFolder.bsh IsRootNode true ContextName /web-console 1 MonitorsFolder org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.MonitorLister IsRootNode true ContextName /web-console 1 AOPFolder org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.AOPLister IsRootNode true ContextName /web-console 1 JMS Message org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.JMSLister MBeanClass org.jboss.management.j2ee.JMSResource ContextName /web-console 1 UCLs org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.UCLLister FolderName ROOT/System ContextName /web-console 1 MBeans org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.MBeansLister FolderName ROOT/System ContextName /web-console 1 JSR77 Domains and Servers org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.JSR77Lister FolderName ROOT/J2EE ContextName /web-console 1 JSR77 EJBModules and EJBs org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.EJBModuleLister MBeanClass org.jboss.management.j2ee.EJBModule ContextName /web-console 1 JSR77 J2EE Apps org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.J2EEAppLister MBeanClass org.jboss.management.j2ee.J2EEApplication ContextName /web-console 1 JSR77 WebModule org.jboss.console.plugins.helpers.ServletPluginHelper WrapperClass org.jboss.console.plugins.WebModuleLister MBeanClass org.jboss.management.j2ee.WebModule ContextName /web-console 1 HTTP Invocation org.jboss.console.remote.InvokerServlet 1 Create Snapshot org.jboss.console.plugins.monitor.CreateSnapshotServlet 1 Manage Snapshot org.jboss.console.plugins.monitor.ManageSnapshotServlet 1 Create Threshold Monitor org.jboss.console.plugins.monitor.CreateThresholdMonitorServlet 1 Manage Threshold Monitor org.jboss.console.plugins.monitor.ManageThresholdMonitorServlet 1 Create String Threshold Monitor org.jboss.console.plugins.monitor.CreateStringThresholdMonitorServlet 1 Manage String Threshold Monitor org.jboss.console.plugins.monitor.ManageStringThresholdMonitorServlet 1 Clear Monitor Alerts org.jboss.console.plugins.monitor.ClearMonitorAlertsServlet 1 Status Servlet org.jboss.web.tomcat.tc5.StatusServlet Status Servlet /status HTTP Invocation /Invoker/* Create Snapshot /CreateSnapshot Manage Snapshot /ManageSnapshot Create Threshold Monitor /CreateThresholdMonitor Manage Threshold Monitor /ManageThresholdMonitor Create String Threshold Monitor /CreateStringThresholdMonitor Manage String Threshold Monitor /ManageStringThresholdMonitor Clear Monitor Alerts /ClearMonitorAlerts /webconsole /WEB-INF/tlds/webconsole.tld BASIC JBoss WEB Console JBossAdmin MBean Attribute.
objectName java.lang.String R jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=web-console.war MBean Attribute.
servlets [Ljava.lang.String; R jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=Clear Monitor Alerts,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=JSR77 EJBModules and EJBs,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=Manage Snapshot,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=MonitorsFolder,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=SystemFolder,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=J2EEFolder,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=Create Snapshot,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=JSR77 J2EE Apps,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=UCLs,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=Manage String Threshold Monitor,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=Create Threshold Monitor,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=default,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=MBeans,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=JSR77 WebModule,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=jsp,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=JSR77 Domains and Servers,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=JMS Message,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=HTTP Invocation,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=Create String Threshold Monitor,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=Status Servlet,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=Manage Threshold Monitor,jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=web-console.war,j2eeType=Servlet,name=AOPFolder MBean Attribute.
EventTypes [Ljava.lang.String; R j2ee.object.created,j2ee.object.deleted MBean Attribute.
State int R 8 MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost MBean Attribute.
StateString java.lang.String R Registered MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
eventProvider boolean R True MBean Attribute.
jbossWebDeploymentDescriptor java.lang.String R jboss.console:sar=console-mgr.sar java2ParentDelegation=true MBean Attribute.
server java.lang.String R unknown server name MBean Attribute.
Name java.lang.String R WebModule MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.

List of MBean operations:


void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 javax.management.ObjectName MBean Operation Parameter.

void start()

MBean Operation.


java.lang.String getEventType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.

void jbossInternalLifecycle()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 java.lang.String MBean Operation Parameter.

java.lang.String getservlet()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.

void create()

MBean Operation.


void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 javax.management.ObjectName MBean Operation Parameter.

java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
arg0 int MBean Operation Parameter.

void stop()

MBean Operation.


void destroy()

MBean Operation.